Pattaya One News
Home » ผู้ว่าฯพิจิตร ลงนามคำสั่งให้นายกเทศมนตรี พ้นจากตำแหน่ง
PattayaOne New th ข่าวท้องถิ่น ข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯพิจิตร ลงนามคำสั่งให้นายกเทศมนตรี พ้นจากตำแหน่ง

ผู้ว่าฯพิจิตร ลงนามคำสั่งให้นายกเทศมนตรี พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 27 ก.ย. 2560 นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ พจ.0023.4/824 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่องแจ้งคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พ้นจากตำแหน่ง

โดยในหนังสือฉบับดังกล่าว อธิบายถึงเหตุผล ว่า จากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายอัศม์เดช  บูรนนท์ธวัช นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ กรณีถูกกล่าวหาว่า ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่กรณีอนุมัติให้ นางรัชต์วดี  บูรนนท์ธวัช  สท.ทับคล้อ ( ภรรยา ) เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่มีอำนาจและมีพฤติการณ์ใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลทับคล้อในลักษณะส่วนตัว หรือรถประจำตำแหน่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ตามมาตรา 73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับแจ้งจากกรมการปกครองท้องถิ่น ว่า รมต.มหาดไทย ได้สั่งให้ นายอัศม์เดช  บูรนนท์ธวัช พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ ทั้งนี้จังหวัดพิจิตรจึงได้ส่งหนังสือแจ้งให้ นายอัศม์เดช  บูรนนท์ธวัช  ทราบ เพื่อให้อำเภอทับคล้อแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้เทศบาลทับคล้อเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับที่มาของคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อพ้นจากตำแหน่ง ( รวมถึงรองนายกฯ , เลขาฯ , ที่ปรึกษา ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยกัน ) โดยย่อนั้นสืบเนื่องมาจาก สาเหตุแรกการใช้รถประจำตำแหน่ง ซึ่งเป็นรถของทางราชการหมายเลขทะเบียน นข 1480 พิจิตร ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หลักฐานเบิกค่าน้ำมันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2555 มียอดเงินที่เบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 524,941.87 บาท โดยในใบเบิกน้ำมันระบุรายละเอียดเพียงว่าไปราชการ แต่ไม่ระบุว่าไปราชการเรื่องอะไร?ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุในบันทึกการสอบสวนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดและกองคลัง ทต.ทับคล้อ ระบุว่าเคยเตือน นายก ทต.ทับคล้อ ว่า การจะใช้รถต้องควรทำใบอนุญาตใช้รถให้ถูกระเบียบ แต่ นายก ทต.ทับคล้อ ท่านนี้กลับเรียกเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าประชุม ณ ห้องทำงาน และได้กล่าวในที่ประชุมว่า “ผมเป็นผู้บริหาร ทำไมต้องเขียนใบอนุญาตใช้รถด้วย” และภายหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการปฏิบัติจึงเป็นที่มาของข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการใช้รถเพื่อการส่วนตัว Source: T-News

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »