Pattaya One News
Home » เรือยาวประเพณีพัทยาปีนี้ ส่อวืด
ข่าวท้องถิ่น

เรือยาวประเพณีพัทยาปีนี้ ส่อวืด

เรือยาวประเพณีพัทยาปีนี้ ส่อวืด

เรือยาวประเพณีพัทยาปีนี้ ส่อวืด – หลังเมืองพัทยาแบ่งรับแบ่งสู่ งดสนับสนุนงบประมาณ ด้านนายกมาย เผย หากเมืองพัทยางดการสนับสนุนก็พร้อมเดินหน้าจัดแข่งขันต่อไป แต่อาจงดกิจกรรมบ้างอย่างออกไป เพราะถือเป็นกิจกรรมหลักที่สร้างชื่อ และเป็นกิจกรรม ประจำปีที่ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

( 11 ก.ย. 60) สำหรับความคืบหน้าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเมืองพัทยาปีที่ 17 ปีนี้ หลังจากที่พบว่าส่อแววว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาได้ให้เหตุผลว่า เป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ๆไม่ใช่พื้นที่เมืองพัทยาไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ และได้รับการท้วงติงมาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวส่งผลให้ด้านการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเกิดปัญหา
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึง แนวทางในการดำเนินการว่า ในการจัดกิจกรรมทุปีทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย เทศบาเมืองหนองปรือ + เมืองพัทยา + อบจ.ขลบุรี + เทศบาลตำบลโป่ง ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและสนับสนุนบุลากรในการประสานความร่วมมือ ซึ่งในปีนี้พบว่าทางด้านของเมืองพัทยาเองก็มีเค้าว่าจะไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการได้ เนื่องจากว่าคิดขัดในส่วนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการท้วงติงมาในการใช้เงินว่าไม่ถูกต้อง ด้านเมืองพัทยาเองก็เตรียมที่จะงดการสนับสนุน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวหลังจากทางเทศบางเมืองหนองปืรอ ทราบทิศทางก็พร้อมเตรียมที่จะสรรหาแนวทางในการจัดการแข่งขันเรือยาว โดยมมีเมืองพัทยาเข้มาสนับสนุน ซึ่งภาพรวมนั้นแน่นอนยังคงต้องมีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา ประจำปี 2560 ต่อไป เพียงแต่อาจจะต้องมีการมานั่งปรับในส่วนของกิจกรรมบางอย่าง มีการลดในส่วนของกิจกรรมบางประเภทออกไปในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับ เรื่องงดการจัดการแข่งขันนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหนองปรือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการทอ่งเที่ยวไปแล้วด้วย ดังนั้นก็คงต้องเดินหน้าจัดขึ้นกันต่อไปตามงบประมาณที่ไดรับให้ได้เป็นอย่างดี ..
สัมภาษณ์…นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »