Pattaya One News
Home » หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 พักงาน 72 ข้าราชการ มีชื่อเอี่ยวทุจริต
ข่าวต่างประเทศ

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 พักงาน 72 ข้าราชการ มีชื่อเอี่ยวทุจริต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 พักงาน 72 ข้าราชการ มีชื่อเอี่ยวทุจริต พบปลัดจังหวัดหนองคาย และ 2 นายตำรวจร่วมด้วย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ จำนวน 72 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ข้าราชการพลเรือน 1 ราย คือ ปลัดจังหวัดหนองคาย
2. ข้าราชการตํารวจ 2 ราย คือ พ.ต.อ.ไพศาล ศักดิ์สุนทรศิริ และ พ.ต.ต.โยธิน สีหาทิพย์
3. ผู้บริหารและผู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 ราย
4. ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 ราย
5. กรรมการพนักงานส่วนตําบล 7 ราย

ทั้งนี้ ให้ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุแห่งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1-4 ให้หน่วยงานทราบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องปรากฏผลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณีที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขยายเวลาได้ตามความจําเป็น หากไม่พบว่ามีการกระทําความผิด หรือไม่ถึงขั้นต้องดําเนินการทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาสรุปผลการตรวจสอบและพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]