Pattaya One News
Home » สหรัฐฯ คงลำดับ “ค้ามนุษย์ในไทย” เทียร์ 2 เหมือนปีที่แล้ว
ALL THAI NEWS ข่าวในประเทศ

สหรัฐฯ คงลำดับ “ค้ามนุษย์ในไทย” เทียร์ 2 เหมือนปีที่แล้ว

สหรัฐอเมริกาคงลำดับค้ามนุษย์ไทยปี 2562 ระดับเทียร์ 2 เหมือนปีก่อน สะท้อนถึงความมุ่งมั่น พยายามอย่างมีนัยสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 ซึ่งการคงระดับของไทย สะท้อนว่าสหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทย ตลอดจนความคืบหน้าที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันสร้างขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยปี 2561 ไทยมีพัฒนาการสำคัญทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆที่สนใจ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทย โดยรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาตลอด

ทั้งนี้ ระดับเทียร์ 2 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ฯ หมายถึงประเทศที่ดำเนินการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

Cr.Sanook

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]