Pattaya One News
Home » สสส.ผุดแนวคิด “ปรับวัยขั้นต่ำ” อายุ 24 ปีขึ้นไป ถึงมีสิทธิ์ซื้อบุหรี่ได้
ALL THAI NEWS ข่าวในประเทศ

สสส.ผุดแนวคิด “ปรับวัยขั้นต่ำ” อายุ 24 ปีขึ้นไป ถึงมีสิทธิ์ซื้อบุหรี่ได้

สสส. เลียนแบบแนวคิดสิงคโปร์ ขยายช่วงอายุผู้ซื้อบุหรี่ จากอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น 21-24 ปี หวังลดจำนวนคนสูบ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวบรรยายพิเศษ “the tobacco endgame in Thailand” ในการจัดประชุม วิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดปี 2560 พบว่า มีคนไทยสูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.7 ล้านคน คิดเป็น 19.1% ลดลงจากปี 2534 ที่มีจำนวน 12.2 ล้านคนหรือ 32.0% โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าเพศหญิง 22 เท่า หรือ 37.7% และ 1.7% ตามลำดับ สัดส่วนของผู้ไม่สูบบุหรี่ต่อผู้ที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มสูงขึ้น จาก 3:1 ในปี 2534 เป็น 4.2:1

ขณะนี้ในโลกเริ่มมีการพูดถึงการเผด็จศึกบุหรี่หรือ End Game คือ การลดอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศลดลงมากๆ เหลือเพียง5-15% ซึ่งในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้ชวนให้คิดถึงการทำ End Game บุหรี่ในไทย ซึ่งยังต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคอีกหลายเรื่อง เช่น การสูบบุหรี่มวนเองหรือยาเส้น กลไกภาษีที่ยังไม่ได้ผลมากนัก การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างบุคลากรไม่เพียงพอรับมือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การทำ End Game ไม่มีมาตรการตายตัว ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ แต่ต้องทำมากกว่ามาตรการที่ทำอยู่ปกติ

ทั้งนี้ ไทยอาจจะต้องใช้มาตรการแบบสิงคโปร์ ที่ขยายอายุการสูบบุหรี่ ซึ่งขณะนี้ไทยกำหนดให้ซื้อบุหรี่ได้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป อาจจะขยายเป็น 21-24 ปี ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรง และต้องการเจตจำนงทางการเมืองที่แรงพอที่จะผลักดันได้สำเร็จ หรือการจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มีการตลาดลดลงเรื่อยๆ มาตรการบุหรี่ซองเรียบ การจำกัดจุดขายต่อพื้นที่ เป็นต้น หากคิดถึง ซึ่งต้องระดมความคิดเห็นเพื่ออกมาตรการใหม่ๆ ออกมาควบคุมเพื่อให้ไทยเผด็จศึกบุหรี่ได้สำเร็จ

Cr.Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »