Pattaya One News
Home » สภ.นาจอมเทียนจัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ข่าวท้องถิ่น

สภ.นาจอมเทียนจัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน

สภ.นาจอมเทียนจัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน ให้ประชาชนมีจิตอาสามีส่วนร่วมดูแลสังคม

เวลา 09.00 น วันที่ 2 ต.ค. 60 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สภ.นาจอมเทียน พ.ต.อ.โสฬส เอี่ยมสะอาด ผกก.สภ.นาจอมเทียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับหารฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านสภ.นาจอมเทียน รุ่นที่ 9 จำนวน 66 นาย ทั้งนี้การเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านในครั้งนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางแนวทางการดำเนิน ที่ต้องการสร้างพลังแผ่นดิน เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยและผาสุกให้เกิดกับสังคม ชุมชน ในทุกท้องที่ของประเทศ

โดยการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่นั้น จนเกิดทิศทางการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมในด้านต่างๆกลายเป็นความร่วมมือแก่กัน ตลอดมา ประกอบกับในพื้นที่สอบสวนของสถานีตำรวจ ภูธรมีพื้นที่รับผิดชอบดูแลที่หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เศรษกิจ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆมากมาย กระจายตัวอยู่พื้นที่ ลำพังการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวยากที่จะสร้างความพึงพอใจในด้านบริการได้
อีกทั้งมีประชาชนในแต่ละชุมชน ได้มีจิตอาสา ที่จะเข้าร่วมสร้างความสงบเรียบร้อยใหกิดกับชุมชนที่ตนอยู่ ร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน ในฐานะของ อาสาสมัคร ตำรวจบ้าน ตามแนวทางการทำงานร่วมกับภาคประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อแนวนโยบายการสร้างพลังแผ่นดิน ให้กับพื้นที่แห่งนี้จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้เกิดความพร้อมแก่อาสาสมัคร ตำรวจบ้าน ในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ในฐานะของผู้ช่วยเจ้าพนักงาน โดยมีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับการทำงานร่วมได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพต่อไป มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 66นายแบ่งเป็น อาสาสมัครตำรวจบ้านฝ่ายป้องกันและปรามปราบ จำนาย 40 นายและงานจราจร 26 นาย

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »