Pattaya One News
Home » ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัยปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์
ข่าวในประเทศ

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องวินิจฉัยปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาวินิจฉัยปมกฎหมายคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยให้ยื่นเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้ และนัดลงมติในวันที่ 8 พ.ค.นี้

วันนี้ (2 พ.ค.2562) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ แล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้ พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ร้องทราบ

คดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่จำเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แต่เพื่อประกอบการพิจารณา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 23 วรรคสาม ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลภายในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2561

ศาลได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

Credit Thai PBS

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »