Pattaya One News
Home » “บิ๊กตู่” สั่งเด้ง 13 ตร. – 1 ผอ.โรงเรียน เซ่นเอี่ยวค้ามนุษย์
PattayaOne New th ข่าวในประเทศ

“บิ๊กตู่” สั่งเด้ง 13 ตร. – 1 ผอ.โรงเรียน เซ่นเอี่ยวค้ามนุษย์

“บิ๊กตู่” สั่งเด้ง 13 ตร. – 1 ผอ.โรงเรียน เซ่นเอี่ยวค้ามนุษย์

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 73/2561 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้

โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญร้ายแรงที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเฉียบขาด โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าภาครัฐ ภาคประชาชน และแม้จะมีตัวบทกฎหมายกำหนดความผิดและอัตราโทษที่สูงไว้แล้ว แต่จำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจจริงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสุจริต

ดังนั้นเมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนกระทำความผิด จึงต้องดำเนินการทางวินัยและทางอาญาโดยเร็ว และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นธรรม พยานกล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงและนำหลักฐานมาแสดง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจและข้าราชการอื่น ซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีส่วนกระทำความผิดดังกล่าว มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยโดยความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือทางอาญา โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้อยู่ในการกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หรือหน่วยงานต้นสังกัดโยกย้ายข้าราชการเหล่านี้ออกจากตำแหน่งเดิมไปสู่หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการค้ามนุษย์ โดยไม่เลื่อนตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น ทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น

1.พ.ต.อ.นคร พักไพโรจน์

2.พ.ต.อ.พิศุทธิ์ ศุกระศร

3.พ.ต.ท.กิตติชัย โถวิเชียร

4.ร.ต.อ.หญิง จริยาภรณ์ พ่วงพี่ดี

5.ร.ต.ท.ยุทธพล อนันตวิเชียร

6.ร.ต.ท.สมปอง หีบแก้ว

7.ร.ต.ท.สุรศักดิ์ ชาญขุนทด

8.ร.ต.ต.กัมปนาท สาเกทอง

9.ด.ต.วิชัยรัตน์ มงคลเคหา

10.ด.ต.สมศักดิ์ หวังมีสุข

11.ด.ต.อนันต์ สมศรี

12.ด.ต.อภินันท์ แก้วผล

13.จ.ส.ต.วโรดม วรพันธ์

14.นายเจริญ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้อย อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ในระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั้ง 14 ราย ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ในการกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »