Pattaya One News
Home » งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษา
ท่องเที่ยว

งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษา

งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. พบเห็น จับปรับ ดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด
งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษา
ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชนชาวไทย ที่สืบทอดประเพณีมาแต่โบราณกาล โดยจะมีประชาชนไปร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ตามวัดวาอารามต่างๆ อันเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แก่ปวงชนชาวไทย ประกอบกับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ประกอบร้านค้า สถานบันเทิงต่างๆ งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. พบเห็น จับปรับ ดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Source: welovepattaya

 

 

 

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »