Pattaya One News
Home » คนกรุงเตรียมจ่าย “ค่าบำบัดน้ำเสีย” เฉลี่ยบ้านละ 50 บาทต่อเดือน
ALL THAI NEWS ข่าวท้องถิ่น

คนกรุงเตรียมจ่าย “ค่าบำบัดน้ำเสีย” เฉลี่ยบ้านละ 50 บาทต่อเดือน

กทม.เตรียมประกาศผลบังคับใช้ “ร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย” แบ่งประเภทสิ่งปลูกสร้างต้องจ่ายค่าจัดการน้ำเสีย เจาะครัวเรือนเฉลี่ยแต่ละบ้านต้องจ่าย 50 บาทต่อเดือน

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหารสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดย นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย(ฉบับที่…)พ.ศ….ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ หลังจากได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาประกอบพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวตามมาตรา 77วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พบว่า มีผู้เห็นด้วยร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,111 คน เห็นด้วยในการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย จึงได้นำมารายงานมาเพื่อเสนอให้สภา กทม.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราจัดเก็บนั้นจะมีการจัดเก็บร้อยละ 80 ของการใช้น้ำประปาตามแหล่งกำเนิดโดยแบ่งเป็นสามประเภท คือ ประเภทที่1 บ้านเรือนทั่วไปจำนวน 2 บาท/ลบ.ม. ประเภทที่ 2 อาคารที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 บาท/ลบ.ม. และประเภทที่ 3 โรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 8 บาท/ลบ.ม. ซึ่งในส่วนของบ้านเรือนทั่วไปจะคำนวณตามปริมาณน้ำที่ใช้แต่ละบ้าน แล้วน่าจะเสียค่าบำบัดน้ำเสียไม่เกิน 50 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพื่อส่งให้ผู้ว่าฯกทม.ลงนามและประกาศใช้ข้อบัญญัติต่อไป ซึ่งหากพิจารณาตามขั้นตอนแล้วคาดว่าจะประกาศมีผลบังคับใช้ได้ทันภายในปีนี้

ขอบคุณ Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »