Pattaya One News
Home » การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัพเกรดให้เมืองพัทยาเป็น SMART CITY แห่งแรกของไทย  
PattayaOne New th ข่าวในประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัพเกรดให้เมืองพัทยาเป็น SMART CITY แห่งแรกของไทย  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัพเกรดให้เมืองพัทยาเป็น SMART CITY แห่งแรกของไทย                                

ต้นแบบการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ SMART GRID พัฒนารากฐานเทคโนโลยีรองรับ             

การเติบโตในอนาคต เพิ่มเสน่ห์ให้เมืองพัทยา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคตะวันออก

  1. PURE e-Bus รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีสมรรถนะตอบสนองการใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบ

2. สมาร์ท โฮม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มารู้จักกับ Smart Home ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยโดยทีมบุคลากร กฟภ. ภายใต้ Brand “PEA CONNEXT” แอปพลิเคชัน Home Connext ซึ่งทำงานบนระบบ PEA HiVE Platform สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ และยังนำระบบอัจฉริยะ AI มาใช้เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของสมาชิกภายในบ้าน เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต ไม่ขาดการติดต่อได้ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะที่สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Home Connext เพื่อความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและ เพิ่มความปลอดภัย ใส่ใจดูแลสุขภาพ และช่วยบริหารจัดการพลังงานภายในที่พักอาศัยอย่างครบวงจร

3. สถานีอัดประจุไฟฟ้าพัทยาใต้ Charging Station

PEA VOLTA Platform ระบบโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยระบบและช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA) กับฐานข้อมูลกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระบบบริหารจัดการข้อมูล Mobile Application & Web Service รองรับรถพลังงานไฟฟ้าได้ทั้ง รถยุโรป รถญี่ปุ่น ที่มีการใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนร่วมหรือรถไฟฟ้า 100% ที่ในอนาคตจะมีเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าครอบคลุมทุกภูมิภาค ของไทย

4. สายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงดิน ถนนหน้าชายหาดพัทยา


%d bloggers like this: